Ana sayfa Kpss Tarih Konu Anlatımları Türkiye Tarihi

Türkiye Tarihi

8
0

Malazgirt Meydan Savaşı’ndan başlayarak gü­nümüze kadar gelen döneme Türkiye Tarihi’dir. Bu dönem içinde Ana­dolu Selçuklu, Beylikler, Osmanlı Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi yer almaktadır. 11. yüzyıldan bugüne kadar devam eden bu döneme Türkiye Tarihi denir.

TÜRKİYE TARİHİ

 • Bizans ile Büyük Selçuklu arasında yapılan Malazgirt savaşından sonra kurulan Türk beylikleri ile Türkiye Tarihi başlamıştır.

 SALTUKLULAR

 • Saltuk Bey tarafından Erzurum ve çevresinde kurulmuştur.
 • Anadolu’daki ilk Türk devleti beyliğidir.
 • Önemli eserleri; Mama Hatun Türbesi, Erzurum Tepsi minare,   Üç Kümbetler,   Erzurum Ulu Camii

 DANİŞMENDLİLER

 • Danişmend Ahmet Gazi tarafından Sivas, Malatya,   Tokat civarında kurulmuştur.
 • Kendi adına para bastıran ilk hükümdar Ahmet Gazi’dir.
 • Beylikler arasında sınırları en geniş ve en güçlü olanıdır.
 • Yapmış oldukları Yağıbasan Medresesi Anadolu’daki ilk medresedir.
 • Önemli eserleri; Kayseri Ulu cami, Niksar Ulu cami en önemli eserleridir.

MENGÜCEKLİLER

 • Erzincan merkez olmak üzere Mengücek Gazi tarafından kurulmuştur.
 • Divriği civarında hüküm sürmüşlerdir.
 • Muvaffakudin Abdüllatif önemli bilim insanıdır.
 • Önemli eserler; Divriği Ulu cami ve Külliyesi(Anadolu’nun en eski külliyesi)
 • Divriği külliyesi, UNESCO’nun Dünya mirası listesinde yer almaktadır.

 ARTUKLULAR

 • Artuk Bey tarafından kurulmuştur.
 • Hasankeyf, Harput,  Mardin şeklinde varlıklarını sürdürmüşlerdir.
 • Beylikler arasında en son yıkılan beyliktir.
 • Beyliğin hükümdarları için Melik unvanı kullanılmıştır.
 • Marco Polo burada bulunan halılardan çok bahsetmiştir.
 • Sibernetiğin kurucusu olan El-Cezeri bu dönemde yaşamıştır.
 • Malabadi Köprüsü, Dünya’nın en büyük taş kemerli köprüsüdür.
 • En önemli eserleri; Artuklu Sarayı,  Malabadi Köprüsü,   Hatuniye medresesi,  Muzafferiye medresesi,  Kasımiye medresesi

ÇAKALAR

 • Çaka bey tarafından İzmir ve çevresinde kurulmuştur.
 • Beyliğin kuruluş tarihi olan 1081 Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yılı olarak kabul edilmektedir.
 • Çaka Bey, İstanbul’u ele geçirmek amacıyla Peçenekler ve Selçuklular ile ittifak kurmuştur.

 Kurulan Diğer Beylikler

 • Çubukoğulları →Harput
 • Dilmaçoğulları→ Bitlis
 • Sökmenliler(Ahlatşahlar)→ Ahlat
 • Tanrıvermişoğulları →Efes
 • Kızılarslanoğulları →Siirt
 • İnaloğulları→ Diyarbakır

 

ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ

Süleyman Şah Dönemi:

 • Anadolu Selçuklu hükümdarı Melikşah’tan aldığı ferman ile İznik civarında Büyük Selçuklu Devletini kurmuştur.
 • Mezarı önceden Ceber Kalesinde bulunmaktayken 2015’te Şah Fırat operasyonu ile Eşme Köyü’ne taşınmıştır.

Kılıçarslan Dönemi:

 • Kayınpederi Çaka Bey’i Bizans’ın kışkırtmaları sonucu öldürmüştür.
 • Haçlı tehlikesine karşı başkenti İznik’ten Konya’ya taşımıştır.

Mesut Dönemi:

 • Haçlı ordusunu yenmiştir.
 • Batı Kaynakları Anadolu’dan ilk kez Türkiye diye bahsetmiştir.
 • İlk bakır para bu dönemde basılmıştır.
 • İlk imar ve şehircilik faaliyetleri bu dönemde yaşanmıştır.

Kılıçarslan dönemi:

 • Sultan-ı Muazzam unvanını almıştır.
 • Kayseri civarında Yabanlu Pazarı’nı kurmuştur.
 • Bizans ile yapılan Miryokefalon (Kumdanlı-Yurt tutan) savaşı ile Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesi kesinleşmiştir.
 • Anadolu’nun ilk kervansarayı olan Alay Han yapılmıştır.
 • İlk altın para basılmıştır.

Gıyaseddin Keyhüsrev dönemi:

 • 2 kez tahta geçmiştir.
 • Antalya alınmıştır.
 • Hıristiyanlar için Mina adı verilen mahalleler kurulmuştur.
 • Venedik ile ilk ticaret antlaşması imzalanmıştır.
 • İlk hastane(Gevher Nesibe) ile ilk medrese(Koca Hasan medresesi) bu dönemde yapılmıştır. Ravendi,   Selçuklu Tarihi adlı eserini I. Gıyaseddin Keyhüsrev’e sunmuştur.

İzeddin Keykavus dönemi:

 • Sinop fethedilmiştir.
 • Abbasi halifesi tarafından kendisine Sultanü’l Galip unvanı verilmiştir.
 • Anadolu Selçuklu devletinin ilk tersanesi Sinop’ta açılmış- tır.

Alaadin Keykubad dönemi:

 • Moğol saldırılarına karşı Eyyubilerle anlaşılmıştır.
 • Alanya ve Suğdak limanı alınmıştır.
 • 1230 Yassıçemen savaşı ile Harzemşahlar yenilmiştir.
 • Anadolu Selçuklu devletinin ilk donanması oluşturulmuştur.

Gıyaseddin Keyhüsrev dönemi:

 • Baba İshak isyanı başlamış ve zorlukla bastırılmıştır.
 • Moğollarla Kösedağ savaşı yapılmış ve Anadolu Selçuklu devleti yenilmiştir. Bu savaştan sonra Türk Siyasi birliği bozulmuştur.

NOT: Saadettin Köpek I. Alaadin Keykubad ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde vezirlik yapmıştır.  Zazadin Han’ı yaptırmıştır.

NOT: Sultan II. İzeddin Keykavus’un mezarı Türkiye sınırları dışındadır. (Kırım’da) ○ Şehirlere verilen bazı ünvanlar

Konya: Darülmülk

Sinop: Aşk Diyarı

Kayseri: Fetih kapısı

Sivas: Yücelik

 

 Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasından sonra kurulan Beylikler

 • Karamanoğulları: Konya civarında kurulmuştur. Kendilerini Büyük Selçuklu devletinin varisi olarak görmüşlerdir.
 • Germiyanoğulları: Kütahya civarında kurulmuştur. Topraklarını çeyiz olarak Osmanlı’ya vermişlerdir.
 • Dulkadiroğulları: Elbistan civarında kurulmuştur.
 • Karesioğulları: Balıkesir civarında kurulmuştur. Osmanlıya katılan ilk beyliktir.  Ankara savaşından sonra tekrar kurulmamıştır.
 • Candaroğulları: Sinop civarında kurulmuştur.
 • Menteşeoğulları: Muğla civarında kurulmuştur.
 • Aydınoğulları: Aydın civarında kurulmuştur.
 • Saruhanoğulları: Manisa civarında kurulmuştur.
 • Hamitoğulları: Antalya ve Isparta civarında kurulmuştur.
 • Ramazanoğulları: Adana ve çevresinde kurulmuştur.

NOT: Karamanoğulları,   Germiyanoğulları,   Dulkadiroğulları ve Ramazanoğulları dışında hepsi denizcilikle uğraşmışlardır.

 

ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİNDE KÜLTÜR VE UYGARLIK

 • Anadolu Selçuklu Devleti kültür ve uygarlığı ile Büyük Selçuklu Devleti kültür ve uygarlığı hemen hemen benzer yapıdadır.

Devlet yönetimi

 • Hükümdarlar daha çok Rükneddin, Gıyaseddin,   İzeddin,   Keykubat,   Keykavus gibi unvanlar almıştır. Bu ise Selçukluların Fars kültüründen etkilendiğinin kanıtıdır.
 • Sultanların kendi adına hutbe okutması ilk kez I. Kılıçarslan döneminde olmuştur.
 • Divan teşkilatına Divan-ı Pervane eklenmiştir. Tımarların düzenlenmesinden sorumludur.
 • İlk tımar sistemi Tokat’ta uygulanmıştır.

Ordu Teşkilatı

 • Anadolu Selçuklu Devletinde donanma ordunun önemli bir gücünü oluşturmuş Donanma komutanına Meliküs-Sevahil denilmiştir.

 Toplumsal Yapı

 • Anadolu Selçuklu Devletinde ahilik teşkilatı ö
 • Ahilik teşkilatı esnaf ve zanaatkar kuruluş
 • Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran’dı (Asıl adı Şeyh Nasirüddin’dir)
 • Temeli abbasilerdeki Fütuvet teşkilatıdı
 • Ahi teşkialtının önemli merkezi Kırşehir, Konya ve Kayseri’dir.
 • Alaadin Keykubat döneminde Ahilik teşkilatı kurulmuş- tur.
 • Manevi lideri Hacı Bektaşi Veli’
 • Ahiliğin temel mesleği Dabbaklık’tı
 • Ahi Evran teşkilatın yapısını Letaif-i Hikmet adlı eserinde anlatmıştır.
 • Ahilerin toplandıkları yerlere Zaviye denir.
 • Ahilerin nasıl davranması gerektiği Fütuvetname adlı eserde toplanılmıştır.
 • Ahi teşkilatına Gayr-i Müslimler üye olamaz.
 • Ahi Evran’ın eşi Fatma Bacı liderliğinde Bacıyan-ı Ruum teşkilatı kurulmuştır. Temel felsefesi ise ‘’Eşine, aşına ve işine dikkat et’’tir.

 Dil,  Edebiyat ve Bilim

 • Anadolu Selçuklu Devleti’nin resmi dili Farsça’dır.

○ Mevlana

 • Mesnevi, Mektubat,  Fihi Ma fih,  Divan-ı Kebir önemli eserleridir.
 • Oğlu Sultan Veled zamanında Mevleviye tarikatı ortaya çıkmıştır.

○ Yunus Emre

 • Risaletü’n Nushiye en önemli eseridir. ○ Hacı Bektaş-i Veli
 • Ahi teşkilatının manevi lideridir.
 • Osmanlı ordusunda Yeniçeriler, Bektaşilik kurallarına göre yetiştirilirdi.
 • Makalat en önemli eseridir.

○ Muhyiddin Arabi

 • Ekberiliğin kurucusudur.
 • Vahdet-i Vucud görüşünü savunmuştur.
 • Yavuz Sultan Selim mezarını bulup Türbe yaptırmıştır.

○ İbn-i Bibi

 • Devrin önemli tarihçilerindendir.

○ Caca Bey:

 • Kırşehir’de medrese yaptırmıştır.

○ Hacı Paşa

 • Anadolu’un İbn’i Sina’sı olarak bilinmektedir.

 Önemli Mimari Eserler

 • İlk Medrese →Koca Hasan Paşa
 • İlk Camii→ Diyarbakır Ulu Cami
 • İlk Kervansaray→ Alay Han
 • İlk Külliye→ Hunad Hatun
 • İlk Darüşifa →Gevher Nesibe Hatun

NOT: İstanbul,   Bursa,   Edirne ve Trabzon’daki tüm eserler Osmanlı devletine aittir.

NOT: Sultan,   Bey,   Yeşil sözcükleri varsa bu eserler Osmanlı devletine aittir.

NOT: Anadolu’da en çok eseri olan devlet Anadolu Selçuklu Devleti’dir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here