Ana sayfa Vatandaşlık Kpss-Vatandaşlık-Yargı

Kpss-Vatandaşlık-Yargı

10
0

Kpss Vatandaşlık Yargı

Kpss Vatandaşlık Yargı konusunu aşağıdaki sekmelerden inceleyebilirsiniz. kpss yargı hakkında güncel içerikler ve kpss yargı içeriği ile ilgili bütün dökümanlar ve konunun sonunda online test ile yargı konusunu daha iyi pekiştirebilirsiniz.

 • Anayasa Mahkemesi
 • Yargıtay
 • Danıştay
 • Askeri Yargıtay
 • Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
 • Uyuşmazlık Mahkemesi

 

Şunlar arasından seçilir :

 • Sayıştay,
 • Yargıtay,
 • Danıştay,
 • Askeri Yargıtay,
 • Askeri Yüksek İdare Mah üyeleri,
 • avukatlar,
 • YÖK üyesi olmayan öğretim üyeleri,
 • üst kademe yöneticiler,
 • Anayasa mah. raportörleri,
 • Birinci sınıf hakim ve savcılar
 • Bir kişi iki defa Anayasa Mahkemesine seçilemez (2010 değişik.)
 • Emeklilik yaşı 65
 • Başkan ve iki başkanvekili üyeleri arasından gizli oyla ve salt çoğunlukla 4 yıl için seçilir.Süresi dolan bu görevler için tekrar seçilebilir.
 • Genel kurul toplantı yeter sayısı en az 12 dir. (2010 değişik)
 • Bireysel başvurular bölümlerce karara bağlanırken, bunun dışında kalanlar Genel Kurulca karara bağlanır.
 • Anayasa değişikliklerinde iptal, siyasi partilerin devlet yardımından yoksun bırakılması veya parti kapatma davaları için 2/3 oy çokluğu aranır.
 • Uyuşmazlık mahkemesi başkan ve üyelerini seçer
 • Kanun, khk, meclis iç tüzüğü, anayasa değilşiklikleri iptal davalarına bakar
 • Siyasi partilerin mali denetimini yapar
 

 

 

Yüce Divan olarak yargılayabildikleri;

 • C.başkanı, -başbakan,
 • bakanlar,
 • yüksek mah. başkanları ve üyeleri,
 • Yargıtay c.bas savcısı ve vekili,
 • hsyk üyeleri,
 • sayıştay üyeleri,
 • meclis başkanı,
 • genel kurmay başkanı ve kuvvet komutanları.

Anayasa Mah. Denetimine Tabi Olmayanlar

 • Millerlerarası Antlaşmalar
 • OHAL ve Sıkıyönetim kanun hükmünde kararnameleri
 • İnkilap kanunları
 • Parlemanto kararları (istisnaları–Meclis İç tüzüğü, dokunulmazlık kaldırılma kararı, vekilliğin düşmesi denetime tabidir)
 • Tüzükler
 • Yönetmelikler
   
 • şekil yönünden dava açma süresi 10 gün
 • Şekil yönünden incelenmesi için sadece C.başkanı ve 1/5 vekil isteyebilir Anayasa mah. resen inceleme yoktur mutlaka iptal davası açılması gerekir.
 • KHK ve TBMM içtüzüğünün esas yönünden incelenmesini ; CUMHURBAŞKANI,Meclis üye tamsayısının 1/5 i,–Ana muhalefet partisi grubu -,İktidar partisi grubu isteyebilir. Dava açma süresi 60 gün
 • Yargıtay Başkanı Ali Alkan
 • Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilinin seçimi; genel kurulunda Yargıtay üyeleri 5 aday belirler, içlerinden CUMHURBAŞKANI 4 yıl için seçer.Süresi bitenler yeniden seçilebilir.
 • Yargıtay Üyelerini HSYK seçer Adliye Mah. verilen kararların ve hükümlerin son inceleme yetkisi yargıtaydadır.
 • Danıştay Başkanı Zerrin Güngör
 • Danıştay Başkanı,başsavcı,vekilleri ve daire başkanları kendi üyeleri arasından üye tamsayısının salt çoğunluğunca 4 yıl için seçilir. Süresi bitenler yeniden seçilebilir.
 • Danıştay üyelerini HSYK (3/4) ve CUMHURBAŞKANI (1/4) seçer.
 • İdare mah. verilen karar ve hükümlere dair son inceleme yetkisine sahiptir.
 • Tüzük tasarılarını inceler,idari uyuşmazlıkları çözer,Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları,kamu hizmetleri,sözleşmeler hakkında 2 ay içinde görüş bildirir.
 • Askeri Yargıtay Başkanı,başsavcısı,2.başkanı ve daire başkanları üyeleri arasından rütbe ve kıdeme göre atanırlar.
 • Askeri Yargıtay üyelerinin seçiminde birinci sınıf askeri hakimler arasından üye tamsayısının salt çoğunluğu ile her boş yer için 3 aday gösterilir bu 3 aday arasından CUMHURBAŞKANI seçim yapar.
 • Askeri hakim olan üyeleri salt çoğunlukla her boş yer için 3 aday gösterilerek,Askeri hakim olmayan üyeleri ise subaylar arasından ,Genelkurmay Başkanlığının göstereceği adaylar arasından CUMHURBAŞKANI’NIN seçimi ile atanır.
 • Askeri olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile ,asker kişileri ilgilendiren idari eylem ve işlemler varsa yargı denetimini yapar
 • Başkanlığını Anayasa Mahkemesince ,kendi üyeleri arasından seçilen üye yapar.
 • Diğer mah. ile Anayasa mah. arasındaki görev uyuşmazlıklarında Anayasa Mah. kararı esas alınır.
 • Adli,askeri ve idari yargı arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmekle yetkilidir.
 • TBMM adına kamu kurumlarının gelir ve giderlerini denetler.Kararlarına karşı yargı yoluna başvurulamaz. Kesin hükümleri karşısında yazılı bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde bir defaya özel olarak karar düzeltilmesi isteminde bulunabilir.
 • 2004 değişikliği ile silahlı kuvvetlerin elinde bulunan devlet mallarının denetlenmesi yetkisini almıştır.
 • Sayıştay üyeleri TBMM genel kurulu tarafından seçilir.
(Hsyk 1961 anayasası ile kurulmuştur)
 • Kurulun başkanı adalet bakanıdır.
 • Kurul başkanı çalışmalara katılamaz
 • Adalet Bak. Müsteşarı kurulun doğal üyesidir.
 • Üyeleri;CUMHURBAŞKANI,—YARGITAY,—-DANIŞTAY ve TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULU tarafından seçilir.(4 yıl için)
 • Cumhurbaşkanının seçtiği üyeler arasında boşalma olursa 60 gün içinde tekrar seçimi yapılır.Diğerlerinin seçtikleri arasında boşalma olursa yedekler kalan süreyi tamamlar
 • 22 asıl 12 yedek üyeden oluşur (2010 değişikliği)
 • Hakim ve savcıların görevlerini düzgün yapıp yapmadıklarını denetler.
 • Hakim ve savcıları mesleğe kabul etmek,atamak,geçici yetki vermek,yükseltme,ceza verme vs.
 • Yargıtay üyelerinin tamamını, Danıştay üyelerinin ¾ ünü HSYK seçer.
 • Meslekten çıkarma dışındaki cezalarına karşı yargı yolu kapalıdır.
 • Adalet Bak. Merkez kuruluşunda çalıştırılacak hakim ve savcıları, adalet müffettişlerini, iç denetçileri atama yetkisi Adalet Bakanına aittir.

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here